Användarvillkor

 1. Slag1:s uppdrag
  Slag1:s kunder består i huvudsak av företag, finansbolag och privatpersoner. Slag1:s uppdrag är att som auktionsföretag mot provision förmedla egendom från säljare (även kallad uppdragsgivare/inlämnare) till köpare.
 2. Köpare
  Köpare blir den person eller företag som har avgivit det högsta budet när reservationspriset är uppnått och auktionen har avslutats. Vid eventuellt lika bud eller eventuella tvister avseende budgivningen är det Slag1 som ensamt och slutgiltigt avgör vilket bud som har företräde. Om någon person eller företag bjuder för annans räkning skall den som är ombud alltid inneha en fullmakt från köparen. Det är köparen som ansvarar för att köpet blir fullföljt. Som privatkonsument har du enligt gällande konsumentskyddslagstiftning rätt till ångerrätt i 14 dagar. Om ångerrätten utnyttjas kommer slagavgiften att debiteras. Köpare som deltar i online auktion skall följa Slag1:s regler och anvisningar. Besiktning av objekt skall ske före auktionen på av Slag1 angiven tid och plats, eller enligt överenskommelse. Objekt köpta på online auktion skall betalas omgående och innan det att objektet hämtas. Har inte objektet betalats och hämtats i tid kommer inropsavgiften att debiteras och objektet att säljas om. Köparen ansvarar för hämtning, transport, emballering etc. av köpta objekt.
 3. Säljare
  Säljare är den person eller företag som anlitat Slag1 för att auktionera ut egendom, också kallad uppdragsgivare eller inlämnare. I Slag1:s uppdrag ingår vanligtvis att upprätta en beskrivning av egendomen. Säljaren har ett ansvar mot Slag1 för att denne äger egendomen, har full dispositionsrätt över densamma och att inga skulder belastar egendomen.
 4. Försäljningsobjekt
  Egendom som utbjuds till försäljning finns för visning och leverans antingen hos Slag1:s auktionsanläggningar eller hos våra samarbetspartners. Den egendom som säljes säljs alltid i befintligt skick. Det åligger köpare att själva kontrollera utbjuden egendoms skick vid visning och godkänna att den motsvarar köparens förväntningar utifrån ålder, beskrivning, pris, karaktär m.m. Moms tillkommer på avgivet högsta bud.
 5. Visning
  Plats och tid för visning av försäljningsobjekt varierar från fall till fall. Visningstider aviseras i objektsbeskrivningen. Det ankommer således på budgivaren att själv bilda sig en uppfattning att utbjuden egendom vid visning på plats. All utbjuden egendom säljs i befintligt skick. Den information som lämnas om utbjuden egendom är endast en allmän översikt.
 6. Online auktion
  Slag1 håller regelbundet online auktioner på www.slag1.se. Visning sker på i objektsbeskrivningen anvisad plats. Den som vill bjuda egendom måste registrera sig som kund hos Slag1. Den som avlämnar bud kan göra detta dygnet runt fram tills auktionerna stänger. Auktionen avslutas vid ett bestämt klockslag, dock fortsätter auktionen med två (2) minuters intervaller om någon lägger ett bud inom två (2) minuter före utsatt avslutstid (se mer information under Online auktionens gång nedan). Köpare är den som vid auktionens slut avgivit det högsta budet.
  Slag1 kontaktar den som har avgivit det högsta budet inom tjugofyra (24) timmar via telefon, e-mail eller fax. Den som avgivit det högsta budet är bunden av detta. Faktura på inropat objekt skickas via e-mail och har betalningsvillkor noll (0) dagar netto. För det fall kontakt inte kan skapas inom tjugofyra (24) timmar har Slag1 rätt att erbjuda egendomen till andra budgivare. Slag1 friskriver sig från allt ansvar för skada, förlust samt följdskador som kan drabba budgivare eller dennes uppdragsgivare p.g.a. tekniska fel, kommunikationsproblem m m. Slag1 har inte heller något ansvar för att bud ej registreras eller att kontakt ej etableras efter budgivningen eller fel budgivare kontaktas.
 7. Reservationspris
  Detta är en funktion som kan användas om säljaren vill säkerställa ett visst lägsta pris. Det innebär att slutbud måste ligga över reservationspris för att köp ska komma till stånd. Reservationspriset är alltid dolt. Om reservationspriset ej uppnåtts har Slag1 möjlighet att acceptera högsta bud utan att kontakta budgivaren. Slag1 tar ej kontakt med högsta budgivare om reservationspris ej uppnås. Är du som högsta budgivare intresserad av objektet är du välkommen att kontakta oss på info@slag1.se.
 8. Högsta bud
  Den person eller företag som har avgivit det högsta budet när auktionen har avslutats är bunden vid sitt bud och skall omgående betala den faktura som skickas via e-mail. Moms tillkommer på avgivet högsta bud. I de fall moms inte tillkommer aviseras detta i objektsbeskrivningen.
 9. Maxbud/budhöjaren
  Bud som avges med hjälp av maxbudsfunktionen eller den så kallade budhöjaren är bindande i enlighet med informationen under rubriken Högsta bud ovan. För att läsa mer om maxbud, klicka här!
 10. Online auktionens gång
  Om någon lägger ett bud inom två (2) minuter före auktionens utsatta avslutstid kommer budgivningstiden att förlängas med två (2) minuter för att efterlikna en vanlig auktion. Vid sådana förhållanden måste budgivaren lägga ett nytt bud för att vara med i auktionen igen.
 11. Betalning och leverans
  Full betalning skall ske före det att köparen äger rätt att avhämta det inropade objektet. För det fall egendom utlämnats trots att full betalning inte skett förbehåller sig Slag1 äganderätten och rätten att återta egendomen. Egendom blir således säljarens egendom fram till dess att full betalning ägt rum.
 12. Hämtning av objekt
  Inga objekt lämnas således ut innan dess att full betalning skett varför det alltid är av största vikt att betalningsanvisningarna som står på fakturan följs. På fakturan står datum, tid och plats för hämtning av köpta objekt. Tag med faktura och kvitto på betalning vid utlämningen. Om den som ropat in egendomen inte själv avhämtar varan utan anlitar annan t.ex. ett åkeri, är det viktigt att den som hämtar vet vilket objektsnummer hämtningen gäller därför skall objektsnumret alltid anges på fraktsedeln. Datum för hämtning som anges i mail är i regel den enda tid då hämtning är möjlig, varför det är viktigt att inroparen kontaktar Slag1 om hämtaren inte har möjlighet att komma på angiven tid. Om hämtning inte sker i utsatt tid har vi rätt att debitera dygnshyra om 300:- + moms/dygn. Har objektet inte hämtats inom en vecka från utlämningsdagen har auktionsfirman rätt att destruera varan.
 13. Budgivarens undersökningsplikt
  Det ankommer på budgivare att noga undersöka den egendom denne som budgivaren bjuder på. Fel och brister kan förekomma på utbjuden egendom. Samtlig egendom som utbjuds säljs i "befintligt skick" varmed avses att egendomen säljs i det skick den befinner sig vid köpetillfället. Fel, brister eller skador som budgivare borde sett vid besiktning före auktionen ansvarar inte säljaren för. Ej heller för s.k. dolda fel. Detsamma gäller fel, brister och skador som framgår av beskrivning eller på annat sätt.
 14. Skrivfel och tekniska fel
  Eventuella skrivfel på Slag1:s webbsidor medför inget ansvar för egendoms skick i den mån det rätta förhållandet borde ha kunnat upptäckas vid en besiktning. Någon garanti lämnas inte för att bilder på utbjuden egendom exakt återger deras verkliga utseende.
  Det står Slag1 fritt att avstå från försäljning, bortse från bud från vissa budgivare samt bestämma om budgivningen skall göras om p.g.a. oklarheter om sista bud, tekniska problem, felskrivningar eller andra orsaker. Slag1 förbehåller sig även rätten att blockera registrerade budgivare.
  Slag1 ansvarar inte för kostnader, skada eller följdskada som kan drabba budgivare eller uppdragsgivare utifrån vad som anförts ovan eller om bud ej registreras vid till exempel datorfel, kommunikationshinder m.m.
 15. Slagavgift
  Slagavgift tillkommer på samtliga objekt med 12 % plus moms på slutbudet. Slagavgiften betalas av köparen.
 16. Moms
  Samtliga bud avges exklusive moms; moms tillkommer således på avgivet högsta bud samt på slagavgiften. I de fall moms inte utgår anges detta klart i objektsbeskrivningen.
 17. Betalningsvillkor
  Betalning skall ske genom insättning på Plusgiro 4753700-6. Köparen skall till utlämningen medta kvitto på betalningen samt fakturakopia.
  För de fall köpare önskar betala på annat sätt än genom giroinbetalning skall köparen kontakta Slag1 som prövar från fall till fall om betalningsmedlet accepteras.
  All information angående betalning av köpta objekt finns på fakturan.
 18. Köparens betalningsdröjsmål och dröjsmål med hämtning
  För det fall att köpare inte erlägger betalning på sätt som angivits i dessa användarvillkor eller hämtar inropade objekt på utgiven tid äger Slag1 vidtaga följande åtgärd: -Har objektet inte betalats eller hämtats i tid kommer fakturan att skickas till inkasso efter 7 dagar.
 19. Insamling och användning av personuppgifter
  Genom att använda www.Slag1.se godkänner du nedan angivna villkor och information om insamling och användning av personuppgifter. Registrering för köp innebär samtycke.


  - Vad är en personuppgift och vad utgör en behandling av personuppgifter?

  Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är vid liv. Exempel på personuppgifter är namn, identifikationsnummer, bilder, ljudupptagningar och onlineidentifikatorer (t.ex. IP-nummer). Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, överföring och radering.


  -Vem är ansvarig för behandlingen?

  Slag1 AB, org.nr. 556819-3311, med adress Kindsvägen 44, 512 50 Svenljunga, telefonnummer 0705-719309 är ansvarig för företagets behandling av personuppgifter (personuppgiftsansvarig). Du är alltid välkommen att kontakta oss om du skulle vilja ha mer information om vilka personuppgifter Slag1 har registrerat om dig och hur vi använder uppgifterna eller om någon uppgift skulle vara felaktig och du vill att vi rättar den. Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.


  -Vilka personuppgifter hanterar vi om dig och varför?

  De personuppgifter som vi behandlar om dig är uppgifter som:
  • du har lämnat till oss
  • vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster
  • vi erhållit från någon annan (s.k. tredjepart). I marknadsföringsändamål kan vi behandla
  personuppgifter erhållna från branschspecifika register (tillhandahållna från tredje part) eller offentliga register och databaser. I avsnittet nedan förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge dig relevanta upplevelser, tjänster och erbjudanden.


  Ändamål Behandling som utförs Kategorier av personuppgifter
  För att kunna hantera budgivning / köp • Identifikation • Namn
  • Hantering av betalning • Personnummer/ Org.nr.
  • Hantering av utlämning • Betalningshistorik
  • Hantering av reklamationsärenden • Betalningsinformation
  • Leveranser • Köpinformation
  • Användaruppgifter
  Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas neka dig köpet.  Ändamål Behandling som utförs Kategorier av personuppgifter
  För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser • Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lag (t.ex. bokföringslagen), domslut eller myndighetsbeslut • Namn
  • Personnummer/ Org.nr.
  • Kontaktuppgifter
  • Betalningshistorik
  • Betalningsinformation
  • Din korrespondens
  • Köpinformation samt eventuella fel/klagomål
  • Användaruppgifter
  Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Denna insamling av personuppgifter krävs enligt lag  Ändamål Behandling som utförs Kategorier av personuppgifter
  För att kunna hantera serviceärenden • Identifikation • Namn
  • Kommunikation och besvarande av eventuella frågor • Personnummer/ Org.nr.
  • Utredning av eventuella klagomål och supportärenden • Kontaktuppgifter
  • Din korrespondens
  • Köpinformation samt eventuella fel/klagomål
  • Användaruppgifter
  Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt samt ditt intresse av att hantera ärendet.  Ändamål Behandling som utförs Kategorier av personuppgifter
  För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster • Framtagande av underlag för att på bästa sätt kunna tillhandahålla våra tjänster • Korrespondens och feedback avseende våra tjänster
  • Framtagande av underlag för att förbättra IT-system i syfte att generellt höja säkerheten för våra kunder/ besökare samt för företaget • Köp- och användargenererad data ( t.ex besökshistorik)
  • Anpassning av tjänster för att bli mer användarvänliga ( t.ex. utveckling av hemsidan) • Teknisk data (t.ex IPadress, operativsystem, domännamn)
  Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt samt våra kunders intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster  Ändamål Behandling som utförs Kategorier av personuppgifter
  För att kunna administrera ditt användarkonto och skapandet av Mina sidor • Skapandet av inloggning • Namn
  • Säkerställande av identitet • Personnummer/ Org.nr.
  • Möjligheten för dig att följa din köphistorik • Kontaktuppgifter
  • Upprätthållandet av korrekta uppgifter • Köphistorik
  • Betalningshistorik
  • Betalningsinformation
  • Användaruppgifter
  Laglig grund: Fullgörande av avtal.Behandlingen av personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas neka dig medlemskap.  Ändamål Behandling som utförs Kategorier av personuppgifter
  För att kunna hantera försäljningen av objekten • Säkerställande av identitet • Namn
  • Kommunikation • Kontaktuppgifter
  • Hantering av försäljning • Betalningsinformation
  Laglig grund: Fullgörande av avtal. Behandlingen av personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.  Ändamål Behandling som utförs Kategorier av personuppgifter
  För att informera om och erbjuda dig nya marknadsaktiviteter • Kommunikation • Namn
  • Kontaktuppgifter
  • Köphistorik
  Laglig grund: Berättigat intresse. Vi hanterar dina personuppgifter för vårt, och ditt, intresse av kommunikation i marknadsföringssyfte.  -Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

  Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig.

  Om du registrerat ett användarkonto hos oss kommer vi att lagra samtliga av dina personuppgifter tills dess du väljer att avregistrera ditt konto hos oss eller annars begär radering av personuppgifter. Slag1 förbehåller sig rätten att neka personer och företag åtkomst till de tjänster som Slag1 tillhandahåller om missbruk av tjänsten eller försök till bedrägeri ägt rum. Rättsliga åtgärder vidtages om nekad åtkomst inte accepteras.


  -Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

  Slag1 säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att dela dina personuppgifter med följande kategorier av mottagare:
  • Transportörer
  • Betalningsförmedlare/Kreditföretag
  • Interna och externa IT-leverantörer
  • Uppdragsgivare
  • Uppdragstagare
  • Statliga myndigheter (t.ex. polisen, skatteverket eller liknande) om vi är skyldiga att göra det enligt lag, rättsliga beslut eller vid misstanke om brott

  Mottagarna kan komma att få tillgång till samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig, dock endast om och i den utsträckning det är nödvändigt i syfte att fullgöra sina åtaganden.


  -Vad har du för rättigheter som registrerad?

   Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna ovan.

   Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag)

   Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig och om så sker ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas.

   Informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande.

   Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

   Rätt till rättelse

   Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

   Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

   Du har rätt att få dina personuppgifter raderade för det fall:

   -Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats,

   -Du återkallar det samtycke på vilken behandlingen grundar sig och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen,

   -Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse,

   -Du invänder mot behandling för direktmarknadsföring,

   -Personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt,

   -Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av, eller

   -Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster(t.ex. sociala medier).

   Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran för det fall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer t.ex från bokförings- och skattelagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

   Rätt till begränsning

   Du har rätt att kräva att vår behandling av dina personuppgifter begränsas;

   -Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

   -Om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas kan du istället begära begränsning av deras användning.

   -Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

   -Om du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera om våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade. Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, endast behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

   Rätt till dataportabilitet

   Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att få de uppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

   Rätt att invända mot viss typ av behandling

   -Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som grundar sig på vårt berättigade intresse. För att vi ska få fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna påvisa tvingande berättigade skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

   -Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring, Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för marknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post, e-post och sms). Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet.

   • Rätt att återkalla samtycke

   Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Att återkalla ditt samtycke är lika lätt som att ge det. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av vår behandling för tiden innan återkallelsen ägde rum.

   • Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet

   Om Du anser att vår behandlingen av personuppgifter strider mot förordningen har Du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter. Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här http://eurlex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679


  -Vad är cookies och hur använder vi det?

  Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Cookies används på Slag1 webbsidor för att hjälpa användaren att få en personligt anpassad internetupplevelse och för att på lämpligt sätt hantera användarens besök.

  Du som användare kan välja om du vill acceptera en cookie eller inte. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt, men det går vanligtvis att ändra inställningarna till att inte acceptera cookies om du föredrar det. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies.

  Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida, pts.se.


  -Hur skyddas dina personuppgifter?

  Slag1 använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Slag1 har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling. Data lagras på säkrade servrar och konfidentiell information skyddas med kryptering. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

  OBS! Samtliga innehavare och användare av konton på www.Slag1.se har personliga lösenord som användaren är ansvarig för. Information om lösenord skall aldrig lämnas ut till utomstående. OM användaren delar dator med annan skall användaren alltid logga ut från sitt konto för att skydda informationen.

-Denna informationstext uppdaterades senast den 20 maj 2018 och kan komma att ändras-

Besök oss på våra sociala medier