Användarvillkor


 1. Slag1:s uppdrag
  Slag1:s kunder består i huvudsak av företag, finansbolag och privatpersoner. Slag1:s uppdrag är att som auktionsföretag mot provision förmedla egendom från säljare (även kallad uppdragsgivare/inlämnare) till köpare.

 2. Köpare
  Köpare blir den person eller företag som har avgivit det högsta budet när reservationspriset är uppnått och auktionen har avslutats. Vid eventuellt lika bud eller eventuella tvister avseende budgivningen är det Slag1 som ensamt och slutgiltigt avgör vilket bud som har företräde. Om någon person eller företag bjuder för annans räkning skall den som är ombud alltid inneha en fullmakt från köparen. Det är köparen som ansvarar för att köpet blir fullföljt.

  Köpare som deltar i online auktion skall följa Slag1:s regler och anvisningar. Besiktning av objekt skall ske före auktionen på av Slag1 angiven tid och plats, eller enligt överenskommelse. Objekt köpta på online auktion skall betalas omgående och innan det att objektet hämtas. Har inte objektet betalats och hämtats i tid kommer inropsavgiften att debiteras och objektet att säljas om. Köparen ansvarar för hämtning, transport, emballering etc. av köpta objekt.

 3. Säljare
  Säljare är den person eller företag som anlitat Slag1 för att auktionera ut egendom, också kallad uppdragsgivare eller inlämnare. I Slag1:s uppdrag ingår vanligtvis att upprätta en beskrivning av egendomen. Säljaren har ett ansvar mot Slag1 för att denne äger egendomen, har full dispositionsrätt över densamma och att inga skulder belastar egendomen.

 4. Försäljningsobjekt
  Egendom som utbjuds till försäljning finns för visning och leverans antingen hos Slag1:s auktionsanläggningar eller hos våra samarbetspartners. Den egendom som säljes säljs alltid i befintligt skick. Det åligger köpare att själva kontrollera utbjuden egendoms skick vid visning och godkänna att den motsvarar köparens förväntningar utifrån ålder, beskrivning, pris, karaktär m.m. Moms tillkommer på avgivet högsta bud, om det står angivet på objektet.

 5. Visning
  Plats och tid för visning av försäljningsobjekt varierar från fall till fall. Visningstider aviseras i objektsbeskrivningen. Det ankommer således på budgivaren att själv bilda sig en uppfattning att utbjuden egendom vid visning på plats. All utbjuden egendom säljs i befintligt skick. Den information som lämnas om utbjuden egendom är endast en allmän översikt.

 6. Online auktion
  Slag1 håller regelbundet online auktioner på www.slag1.se. Visning sker på i objektsbeskrivningen anvisad plats. Den som vill bjuda egendom måste registrera sig som kund hos Slag1. Den som avlämnar bud kan göra detta dygnet runt fram tills auktionerna stänger. Auktionen avslutas vid ett bestämt klockslag, dock fortsätter auktionen med två (2) minuters intervaller om någon lägger ett bud inom två (2) minuter före utsatt avslutstid (se mer information under Online auktionens gång nedan). Köpare är den som vid auktionens slut avgivit det högsta budet.

  Den som avgivit det högsta budet är bunden av detta. Faktura på inropat objekt skickas via e-mail inom 24 timmar efter avslutad auktion och har betalningsvillkor noll (0) dagar netto.
  Om man inte erhåller en faktura (den kan ibland hamna i skräpposten i mailen) kan man logga in på "mina sidor" och skriva ut fakturan därifrån.

  Slag1 friskriver sig från allt ansvar för skada, förlust samt följdskador som kan drabba budgivare eller dennes uppdragsgivare p.g.a. tekniska fel, kommunikationsproblem m m. Slag1 har inte heller något ansvar för att bud ej registreras eller att kontakt ej etableras efter budgivningen eller fel budgivare kontaktas.

 7. Reservationspris
  Detta är en funktion som kan användas om säljaren vill säkerställa ett visst lägsta pris. Det innebär att slutbud måste ligga över reservationspris för att köp ska komma till stånd.

 8. Högsta bud
  Den person eller företag som har avgivit det högsta budet när auktionen har avslutats är bunden vid sitt bud och skall omgående betala den faktura som skickas via e-mail. Moms tillkommer på avgivet högsta bud. I de fall moms inte tillkommer aviseras detta i objektsbeskrivningen.

 9. Maxbud/budhöjaren
  Bud som avges med hjälp av maxbudsfunktionen eller den så kallade budhöjaren är bindande i enlighet med informationen under rubriken Högsta bud ovan.
  För att läsa mer om maxbud, klicka här!

 10. Online auktionens gång
  Om någon lägger ett bud inom två (2) minuter före auktionens utsatta avslutstid kommer budgivningstiden att förlängas med två (2) minuter för att efterlikna en vanlig auktion. Vid sådana förhållanden måste budgivaren lägga ett nytt bud för att vara med i auktionen igen.

 11. Betalning och leverans
  Full betalning skall ske före det att köparen äger rätt att avhämta det inropade objektet. För det fall egendom utlämnats trots att full betalning inte skett förbehåller sig Slag1 äganderätten och rätten att återta egendomen.
  Egendom blir således säljarens egendom fram till dess att full betalning ägt rum.
  För att kontrollera om din faktura är avbokad som betald kan du logga in på "Mina sidor" under fliken "fakturor".
  Om du vill ha din faktura ställd till en annan mottagare debiterar vi 200 kr + moms, kostnaden ska vara betald innan vi skriver om fakturan. 12. Hämtning av objekt
  Inga objekt lämnas således ut innan dess att full betalning skett varför det alltid är av största vikt att betalningsanvisningarna som står på fakturan följs. På fakturan står datum, tid och plats för hämtning av köpta objekt. Tag med faktura och kvitto på betalning vid utlämningen. Om den som ropat in egendomen inte själv avhämtar varan utan anlitar annan t.ex. ett åkeri, är det viktigt att den som hämtar vet vilket objektsnummer hämtningen gäller därför skall objektsnumret alltid anges på fraktsedeln.

  Datum för hämtning som anges i mail är i regel den enda tid då hämtning är möjlig, varför det är viktigt att inroparen kontaktar Slag1 om hämtaren inte har möjlighet att komma på angiven tid, dock så ansvarar inte Slag1 för ej uthämtade objekt.

  Om hämtning inte sker i utsatt tid har vi rätt att debitera dygnshyra om 300:- + moms/dygn.
  Har inte objektet hämtats inom en vecka efter utlämningsdatumet så tillfaller det auktionsfirman.


 13. Budgivarens undersökningsplikt
  Det ankommer på budgivare att noga undersöka den egendom denne som budgivaren bjuder på. Fel och brister kan förekomma på utbjuden egendom. Samtlig egendom som utbjuds säljs i "befintligt skick" varmed avses att egendomen säljs i det skick den befinner sig vid köpetillfället. Fel, brister eller skador som budgivare borde sett vid besiktning före auktionen ansvarar inte säljaren för. Ej heller för s.k. dolda fel. Detsamma gäller fel, brister och skador som framgår av beskrivning eller på annat sätt.

 14. Skrivfel och tekniska fel
  Eventuella skrivfel på Slag1:s webbsidor medför inget ansvar för egendoms skick i den mån det rätta förhållandet borde ha kunnat upptäckas vid en besiktning. Någon garanti lämnas inte för att bilder på utbjuden egendom exakt återger deras verkliga utseende.

  Det står Slag1 fritt att avstå från försäljning, bortse från bud från vissa budgivare samt bestämma om budgivningen skall göras om p.g.a. oklarheter om sista bud, tekniska problem, felskrivningar eller andra orsaker. Slag1 förbehåller sig även rätten att blockera registrerade budgivare.


  Slag1 ansvarar inte för kostnader, skada eller följdskada som kan drabba budgivare eller uppdragsgivare utifrån vad som anförts ovan eller om bud ej registreras vid till exempel datorfel, kommunikationshinder m.m.

 15. Slagavgift/fakturaavgift
  Slagavgift tillkommer på samtliga objekt med 10 % + moms på slutbudet. Slagavgiften betalas av köparen.


 16. Moms
  Samtliga bud avges exklusive moms; moms tillkommer således på avgivet högsta bud samt på slagavgiften. I de fall moms inte utgår anges detta klart i objektsbeskrivningen.

 17. Betalningsvillkor
  Betalning skall ske genom insättning på Plusgiro 4753700-6.
  Köparen skall till utlämningen medta kvitto på betalningen samt fakturakopia.

  För de fall köpare önskar betala på annat sätt än genom giroinbetalning skall köparen kontakta Slag1 som prövar från fall till fall om betalningsmedlet accepteras.

  All information angående betalning av köpta objekt finns på fakturan.

 18. Köparens betalningsdröjsmål och dröjsmål med hämtning
  För det fall att köpare inte erlägger betalning på sätt som angivits i dessa användarvillkor eller hämtar inropade objekt på utgiven tid äger Slag1 vidtaga följande åtgärd:

  -Har objektet inte betalats i tid kommer fakturan att skickas till inkasso efter 7 dagar.
  Har objektet inte hämtats ut på angivet utlämningsdatum så kan inte Slag1 garantera att varorna finns kvar och Slag1 är inte skyldiga att återbetala några pengar till köparen.


 19. Insamling och användning av personuppgifter
  Genom att använda www.slag1.se godkänner du nedan angivna villkor och information om insamling och användning personuppgifter.

  Slag1 begär information av den som skapar ett konto och/eller handlar på www.slag1.se. Den information som lämnas kan kombineras med annan information som lämnats genom andra tjänster på www.slag1.se. Slag1 sparar även information om ditt operativsystem och din browser, denna information använder Slag1 för att på bästa sätt kunna upprätthålla service, utveckla hemsidan och de tjänster som finns på den samt för att skapa statistik för www.slag1.se. Den information som sparas är t.ex. din IP adress, antal besök, domännamn och sökord.

  Slag1 samlar in och använder dina personuppgifter för att kunna driva www.slag1.se samt för att på bästa sätt kunna leverera de tjänster som du använder på www.slag1.se. Person- och organisationsnummer samlas in för att upprätthålla och öka säkerheten samt på grund av bokföringstekniska skäl. Med undantag för nedanstående lämnar Slag1 inte ut de person- och företagsuppgifter som lämnas på www.slag1.se till utomstående.

  Slag1 lämnar endast ut personuppgifter i de fall lagen kräver detta eller om Slag1 i god tro anser att det är nödvändigt för att
  1) uppfylla föreskrifter i lag eller att efterfölja rättsliga beslut som delgivits Slag1,
  2) försvara eller skydda rättigheter eller egendom tillhörande Slag1,
  3) att under extraordinära omständigheter skydda den personliga säkerheten för användare av tjänster hos Slag1.

  Slag1 skyddar dina personuppgifter genom användning av säkerhetsteknik utformad för att skydda person- och företagsuppgifter från åtkomst, användning och utlämning av/till utomstående. Data lagras på säkrade servrar och konfidentiell information skyddas med kryptering.

  Samtliga innehavare och användare av konto på www.slag1.se har personliga lösenord som användare är ansvariga för. Information om lösenord skall aldrig lämnas ut till utomstående. Om användaren delar dator med annan skall användaren alltid logga ut ur datorn för att skydda information i förhållande till andra användare av samma dator.

  Slag1 förbehåller sig rätten att neka personer och företag åtkomst till www.slag1.se om försök till bedrägeri eller missbruk av tjänster som tillhandahålls på www.slag1.se föreligger. Rättsliga åtgärder vidtas om nekad åtkomst inte accepteras.

 20. Cookies
  Cookies används på Slag1:s webbsidor för att hjälpa användaren att få en personligt anpassad internet upplevelse och för att på lämpligt sätt hantera användarens besök.

  En cookie är en textfil som en webbserver lägger in på din hårddisk. Cookie filer kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. En cookie är unikt tilldelad dig och kan endast läsas av en webbserver i den domän som utfärdade cookie filen till dig. Ett av huvudsyftena med cookie filer är att ange för webbservern att du har återvänt till en specifik webbsida, så att den person som besöker webbsidan igen kan få en personig anpassad upplevelse. Du som användare kan välja om du vill acceptera en cookie eller inte. De flesta webbläsare accepterar cookie filer automatiskt, men det går vanligtvis att ändra inställningarna till att inte acceptera cookie filer om du föredrar det.

  Om cookie funktionen stängs av användaren då inte till fullo kan utnyttja de interaktiva funktionerna. Session-cookies raderas från din hårddisk när samtliga webbfönster stängs, om Du som användare stänger av cookiefunktionen även för sessioncookies kommer du inte att kunna genomföra inköp, inloggning eller andra väsentliga funktioner för att handla hos Slag1.

Besök oss på våra sociala medier